Visit Calvià logotipo

Visit Calvià Vacances a Mallorca – Calvià múltiples destinacions només en un lloc. Palmanova, Santa Ponça, Magaluf, Peguera, Portals Nous, Costa d’en Blanes, Cala Vinyes…

Mostra de cuines

Edició 2023

La Mostra de cuines de Calvià és un esdeveniment gastronòmic que se celebra en els restaurants del municipi i que té lloc dues vegades a l’any, abans i després de la temporada estival.

New
Calvià en pareja, gastronomía de calvià, en pareja, juntos, mostra de cuines de calvià

2023 2023

BetArt-01

BetArt 2023 Intervenciones de Arte Urbano en Calvià

Edición 2023

La Fundación Calvià 2004 y el Ajuntament de Calvià han publicado las Bases para artistas para participar en BetArt Calvià 2023 para la realización de intervenciones artísticas en la calle, así como el Catálogo de espacios disponibles.

New

BetArt BetArt

Fundación Calvià 2004

Fundación Calvià 2004

La Fundació Calvià té com a objectiu primordial el foment del turisme a Calvià mitjançant l’organització, promoció i realització d’activitats i esdeveniments de caràcter turístic, cultural, social, esportiu, etc que contribueixi a promocionar Calvià com a destinació turística especialment en temporada mitjana i baixa.

QUIÉNES SOMOS

Fundació Calvià 2004, és una organització sense ànim de lucre, constituïda per organitzacions públiques i privades, que té vinculat el seu patrimoni a la consecució de fins d’interès general del municipi de Calvià. És de nacionalitat espanyola, amb domicili a la Casa Consistorial del Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1 de Calvià (Mallorca).

 

La Fundació té com a objectiu primordial l’organització, promoció i realització d’activitats i esdeveniments de caràcter esportiu, cultural, social, etc. que contribueixin a promocionar Calvià com a destinació turística especialment durant la temporada mitjana i baixa, així com quantes actuacions de tipus preparatori, de difusió, de promoció i captació de recursos de tota mena, i especialment i preferentment de patrocinis privats i públics, que es destinaran a l’organització de les activitats que es duguin a terme per aquesta.

PATRONATO

El Patronat és l’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació. Correspon al Patronat complir i fer complir els fins fundacionals, les seves activitats i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat d’aquest.

Els/les patrons/nes són:

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES PER A FUNDACIÓN CALVIÀ

Els estatuts de la Fundació Calvià 2004 estableixen, a l’article 4, que la finalitat de la Fundació es l’organització, promoció i realització d’activitats i esdeveniments de caràcter cultural, turístic, esportiu i altes d’interès general i social, així com aquelles actuacions de tipus preparatori, de difusió, promoció i captació de recursos i, especial i preferentment de patrocinis públics i privats, que es destinaran íntegrament a l’organització de les activitats que es duguin a terme per la Fundació, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim d’estades hoteleres en el municipi durant els mesos de menor afluència de turistes.

Anualment, el mes de desembre, el Patronat de la Fundació ha d’acceptar el Pla d’actuació per a l’any següent i aprovar el seu pressupost.

La voluntat del Patronat de la Fundació és que el pla d’activitats aglutini aquells esdeveniments i altres actuacions que permitin complir amb el seu objectiu fundacional, que es pot descriure en:

  • Projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que contribuexin a la creació del producte, la promocio, comercialitzacio i diversificació turística de Calvià
  • Jornades, trobades, conferències, congressos, simposis i fòrums, exposicions, tallers, viatges de premsa (press trips), viatges de familiarització (fam trips), workshops o accions similars
  • Altres accions que es puguin valorar d’acord amb l’espirit de la Fundació

Per aquest motiu i de cara a la pròxima aprovació del pla d’activitats 2023 de la Fundació Calvià, és voluntat d’aquesta entitat que, aquelles empreses, organismes o persones que puguin presentar un projecte que sigui d’interès general i/o especific, que repercuteixi en benefici de l’objecte fundacional i pugui formar part d’aquest pla d’activitats 2023 ens facin arribar la seva proposta mitjançant el qüestionari que s’adjunta en el següent link.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES PER
A FUNDACIÓN CALVIÀ

Perfil del contractant

Fundació Calvià 2004

Tota la informació relativa als procediments de contractació de Fundació Calvià es troba a la disposició de tots els interessats i interessades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic en el següent enllaç:

Fundació Calvià paga a proveïdors en un màxim de 15 dies des de la recepció i conformitat de la factura.

Per a qualsevol consulta poden dirigir-se al telèfon 971 139 190.

Més informació

banners-GASTRONIMÍA

Portal de transparència

Fundación Calvià 2004

Fundación Calvià 2004

971 13 91 90

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1 - 07184 Calvià (Illes Balears)