Visit Calvià logotipo

Visit Calvià Vacances a Mallorca – Calvià múltiples destinacions només en un lloc. Palmanova, Santa Ponça, Magaluf, Peguera, Portals Nous, Costa d’en Blanes, Cala Vinyes…

FUNDACIÓN CALVIÀ FUNDACIÓN CALVIÀ FUNDACIÓN CALVIÀ

Fundación Calvià 2004

Fundación Calvià 2004

La Fundació Calvià té com a objectiu primordial el foment del turisme a Calvià mitjançant l’organització, promoció i realització d’activitats i esdeveniments de caràcter turístic, cultural, social, esportiu, etc que contribueixi a promocionar Calvià com a destinació turística especialment en temporada mitjana i baixa.

QUIÉNES SOMOS

Fundació Calvià 2004, és una organització sense ànim de lucre, constituïda per organitzacions públiques i privades, que té vinculat el seu patrimoni a la consecució de fins d’interès general del municipi de Calvià. És de nacionalitat espanyola, amb domicili a la Casa Consistorial del Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1 de Calvià (Mallorca).

 

La Fundació té com a objectiu primordial l’organització, promoció i realització d’activitats i esdeveniments de caràcter esportiu, cultural, social, etc. que contribueixin a promocionar Calvià com a destinació turística especialment durant la temporada mitjana i baixa, així com quantes actuacions de tipus preparatori, de difusió, de promoció i captació de recursos de tota mena, i especialment i preferentment de patrocinis privats i públics, que es destinaran a l’organització de les activitats que es duguin a terme per aquesta.

PATRONATO

El Patronat és l’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació. Correspon al Patronat complir i fer complir els fins fundacionals, les seves activitats i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat d’aquest.

Els/les patrons/nes són:

CONVOCATÒRIA DE PROJECTOS PER A FUNDACIÓN CALVIÀ 2022

Los estatutos de la Fundación Calvià 2004 establecen en su artículo 4 que, la finalidad de la Fundación es la organización, promoción y realización de actividades y eventos de carácter cultural, turístico, deportivo, y otros de interés general y social , así como cuantas actuaciones de tipo preparatorio, de difusión, de promoción y captación de recursos, y en especial y preferentemente de patrocinios públicos y privados, que se destinarán íntegramente a la organización de las actividades que se lleven a cabo por ésta, con el el objetivo de conseguir el máximo de estancias hoteleras en el municipio durante los meses de menor afluencia de turistas.

Anualmente, en el mes de diciembre, el Patronato de la Fundación ha de aceptar el Plan de Actuación para el ejercicio siguiente y aprobar su presupuesto.

La voluntad del Patronato de la Fundación, es que el Plan de Actividades aglutine aquellos eventos y otras actuaciones que permitan cumplir con su objetivo fundacional, que se describe en:

  • Proyectos, actuaciones, celebraciones y eventos que contribuyen a la creación del producto, la promoción, comercialización y diversificación turística de Calvià.
  • Jornadas, encuentros, conferencias, congresos, simposios y foros, exposiciones, talleres, viajes de prensa (press trips), viajes de familiarización (fam trips), workshops o acciones similares.   
  • Otras acciones que se puedan valorar de acuerdo con el espíritu de la Fundación.

Por este motivo, y de cara a la próxima aprobación del Plan de Actividades 2022 de la Fundación Calvià 2004 es voluntad de esta que, aquellas empresas, organismos, o personas que puedan presentar un proyecto que sea de interés general y / o específico que repercuta en beneficio del objeto fundacional, y pueda formar parte de este Plan de Actividades 2022 nos hagan llegar su propuesta rellenando el cuestionario que se adjunta, en el link que se detalla a continuación, antes del 31 de julio de 2021.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTOS PER
A FUNDACIÓN CALVIÀ 2022

Perfil del contractant

Fundació Calvià 2004

Tota la informació relativa als procediments de contractació de Fundació Calvià es troba a la disposició de tots els interessats i interessades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic en el següent enllaç:

Fundació Calvià paga a proveïdors en un màxim de 15 dies des de la recepció i conformitat de la factura.

Per a qualsevol consulta poden dirigir-se al telèfon 971 139 190.

Més informació

banners-GASTRONIMÍA

Portal de transparència

Fundación Calvià 2004

Fundación Calvià 2004

971 13 91 90

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1 - 07184 Calvià (Illes Balears)